4. 4. 2017

Nedávno se v médiích objevila zpráva o plánovaném fast foodu na Střižkově, která vyvolala ostrou reakci veřejnosti. Výstavba má totiž vzniknout na zeleném pruhu mezi silnicemi, což se nelíbí místním a také IPR proti územnímu rozhodnutí ÚMČ Praha 8 vyslovil námitky. Strana zelených na Praze 8 sdílí pochybnosti IPRu, zda je územní rozhodnutí v souladu s územním plánem. Podle nás by navíc stavba narušila bezpečnost na přilehlých komunikacích a znepřehlednila by dopravní situaci na místě.

Stávající koalice iniciovala výsadbu stromů na místo, kde má nyní stát diskutovaný fast food. Detaily návrhu si můžete přečíst zde. V létě 2016 připravila Eliška Vejchodská (SZ) ve spolupráci s Vítem Cézou (ČSSD) ideový záměr na výsadbu nových alejí na plochách kolem hlavních dopravních tahů severní části Prahy 8. Žádost putovala na magistrát zaštítěna místostarostou petrem Vilgusem (SZ) a radní pro životní prostředí Annou Kroutil (ANO). Tato konkrétní lokalita byla do projektu výsadby nových stromů také zahrnuta. V tomto období neměla radnice o projektu občerstvení ani ponětí. Budeme se dál jako Zelení zasazovat o to, aby na místě byly vysázeny stromy, nikoli vystavěn fast food.

mapka

Harmonogram

Investor si v letech 2013-2014 nechal zpracovat projekt rychlého občerstvení na pozemku patřícím magistrátu a obeslal dotčené orgány s žádostí o stanoviska. Šlo o povolení od úřadu Prahy 8, policie, dopravních orgánů a magistrátu. Tyto se vyjádřily kladně, proto investor v říjnu 2014 podal žádost o územní řízení, které v srpnu 2016 získal.

 

2012 – pozemek si pronajímá stavební firma DKE od hlavního města Prahy

2013 – investor oznamuje svůj záměr na zbudování rychlého občerstvení a žádá o vyjádření vlastníka pozemku

duben 2013 Ondřej Mutl za Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 vydak závazné stanovisko se souhlasem se stavbou pod podmínkou, že dojde k přesazení několika stromů

duben 2013 tehdejší šéf odboru dopravy Martin Jedlička vydal stanovisko, ve kterém požaduje oboustranné zastávkové zálivy, jinak souhlasí

duben 2013 Odbor dopravních agend MHMP vydal závazné souhlasné stanovisko s podmínkou, že mj. dostane stanovisko svodné komise Dopravního podniku

duben 2013 proběhlo místní šetření, kde byl zástupce investora, Neumannová z Policie ČR a pánové Jedlička a Boháček z Odboru dopravy ÚMČ Praha 8, byl konstatován požadavek sledovat provoz po kolaudaci stavby

květen 2013 Odbor životního prostředí MHMP vydává závazné stanovisko, že jejich zájmy záměr nenarušuje

květen 2013 vydala Hygienická stanice HMP stanovisko, že souhlasí s dokumentací

květen 2014 svodná komise TSK, resp. její předseda Viktor Šuma, souhlasí se stavbou a napojením, oddělení dopravně-inženýrské popisuje řešení jako atypické a žádá, aby se provoz po kolaudaci sledoval

červen 2014 souhlasné stanovisko Odboru služby dopravní Policie PČR, platnost souhlasu byla omezena do 2. 7. 2016, policie konstatuje, že úprava napojení je únosná (podepsal Švrčula, za správnost Neumannová)

srpen 2014 Odbor životního prostředí MHMP konstatoval, že záměr nepodléhá EIA

červenec 2014 Odbor dopravních agend MHMP vydal souhlas s napojením na komunikační síť s odkazem na platné stanovisko policie z června 2014

říjen 2014 investor podal žádost o územní rozhodnutí

2015-2016 proběhlo několik žádostí úřadu o doplnění dokumentace na základě požadavků dotčených orgánů

září 2015 vydal Odbor dopravních agend MHMP závazné stanovisko, že si nechali udělat komplexní dopravně-inženýrskou analýzu a že se situace po provedení stavby nezhorší (podepsán Heroudek)

srpen 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu jako takovou, parkoviště, komunikace, přesuny sloupů a podzemní sítě

Pochybnosti v řízení a nesoulad s územním plánem

1) Napojení na komunikační síť

Je pro nás s podivem, že v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu, autobusové zastávky, odbočky z dálnice a další odbočky mezi domy nebyly žádné připomínky ze strany dotčených orgánů dopravy. Policie i odbor dopravních agend MHMP vydal kladná stanoviska s tím, že tři měsíce po kolaudaci se bude sledovat provoz a při nefunkčnosti řešení se udělají nápravná opatření. Není zvykem, aby byly tyto orgány tak shovívané. Naopak máme zkušenost s tím, že jsou stanoviska policie ta často nejpřísnější a nestandardní řešení bývají policií zamítána. Druhým faktem je, že souhlasné stanovisko policie z června 2014 mělo platnost pouze do července 2016, ale územní rozhodnutí bylo vydáno až v srpnu 2016, tedy po ukončení platnosti stanoviska.

2) Nesoulad s územním plánem

Na pozemku je kategorie S4 (ostatní dopravně významné komunikace). V rámci této kategorie mohou vzniknout komunikace, parkovací plochy, zeleň apod., nikoli jakékoli stavby občerstvení. Žádné výjimečné využití nemá kategorie S4 stanoveno. Stavební úřad si možnost umístění občerstvení vysvětluje tak, že neodporuje hlavní funkci (umístění komunikace, která tam už je), nepotlačuje ji, a proto je to v pořádku. Náš názor a i názor IPRu je, že tento výklad územního plánu je nesprávný a znamená, že na místě nelze postavit nic než silnice, chodníky či pouliční lampy a vysadit zeleň.

Budova má rozměry 27,7 x 9,5 metru. Je umístěna u přechodu od Kauflandu k sídlišti. Okolo vede obratiště pro auta z okénka, směrem do Prahy 9 je parkoviště pro 17 aut. Uvnitř je 40 míst, 10 zaměstnanců. Zajímavé je, že v jedné z analýz je uvedeno, že navržený objekt bude mít z hlediska územního plánu dočasný charakter a o výjimečné přípustnosti rozhodne stavební úřad ÚMČ Praha 8. Stavba je ale povolena jako definitivní. Ve spisu také není negativní stanovisko IPR zmiňované v článku. Toto stanovisko jsme si vyžádali. Pokud skutečně bylo posláno, je chybou že ve spisu není evidováno.

Shrnutí na konec

Za sporný považujeme výklad stavebního úřadu o možnosti umístění stavbu fast food do kategorie S4 územního plánu a také stanovisko policie, která má za to, že se dopravní situace na místě nezhorší.  Chystáme se na schůzku s IPRem, abychom koordinovali další postup. Budeme dál usilovat o to, aby na pozemku došlo k výsadbě stromů, jak jsme loni poslali v návrhu na magistrát. Budeme vás informovat.