28. 4. 2014

Městská část Praha 8 se rozhodla si postavit novou radnici, protože ta stará v Bílém domě už nevyhovuje. Ve výběrovém řízení si na stavbu a provoz radnice se supermarketem Nová Palmova (dříve Centrum Palmovka) vybrala firmu Metrostav. Smlouva byla podepsána v říjnu 2010 na 1,4 miliardy Kč s DPH. Radnice se rozhodla projekt svěřit do správy 100% městem vlastněné akciové společnosti Centrum Palmovka. Budova je již ve fázi stavby, ale pojďme si připomenout okolnosti plánování projektu.

Rozhodnutí postavit si nový úřad

Fakt, že si radnice může dovolit investici v řádu jedné miliardy, je zapříčiněno volnými zdroji, ke kterým městská část přišla díky privatizaci bytů. Ponechme nyní stranou fakt, že na jedné straně velký objem peněz v době privatizace oslabuje zdroje příjmu do rozpočtu v budoucnu, a připomeňme si slova tehdejšího radního Penka (ODS) v měsíčníku Osmička: “ Naše městská část nabídne k prodeji přes čtyři tisíce bytů….Komunální politici z ODS řeší, jak naložit, a to mimořádně odpovědně, se získanými peněžními prostředky. Ve hře jsou školy, školky, zůstatkový bytový fond, životní prostředí, a mohl bych jmenovat v podstatě všechny sféry činnosti naší radnice. Musíme obrazně řečeno obrátit každou korunu, než ji vydáme. Na žádné luxusy nemáme a mít nebudeme…Víme, kde nás bota tlačí. Stačí se jen podívat na naše školky a školy, jejich kuchyně, netěsnící okna a tak dále. Domy potřebují zateplit, dodělat přestavbu výtahů, opravit balkony a lodžie. Chodníky volají po opravách, chybí nám na mnoha místech lavičky pro naše seniory i maminky s dětmi. Životní prostředí potřebuje rovněž investice.“ Šlo o chvályhodné plány, k jejich realizaci ale nestihlo dojít. V dalších fázích privatizace se již o použití takto získaných peněz raději nemluví vůbec.

Dalším sporným bodem je potřeba stavby nové radnice. V roce 2008 radnice doznala, že Bílý dům je již v natolik nevyhovujícím stavu, že bude nutná celková rekonstrukce. Proto v létě vznikla speciální komise, která měla za úkol ji připravit. Vznikla první studie, která odhadla náklady rekontrukce na 300 miliónů Kč a doporučila rozšíření stávajících prostor, vznikly i vizualizace této dostavby. O rok později ale předseda této komise radní Josef Vokál (ODS) odstupuje z rady a projekt dostavby se tím zastavuje. V lednu 2010 se pak v návrhu rozpočtu objevuje položka „Účelová rezerva na stavbu radnice MČ Praha 8 a obchodního centra“ v hodnotě 60 miliónů. Jde o první zmínku o tom, že by se namísto opravy stávající radnice měla stavět budova naprosto nová. Na samostném faktu si postavit novou budovu není nic udivujícího. Zarážející ale je, že neproběhla žádná finanční analýza. Proč se nikdo nezabýval tím, aby porovnal rekonstrukci stávající radnice vůči stavbě radnice nové, případně radnice společně se supermarketem? Kdo a kdy vlastně rozhodl, že se Nová Palmovka vůbec postaví?

Občané Prahy 8 mají jen velmi málo informací. Není divu, první podrobnější zprávy se k občanům dostaly až v říjnu 2011, kdy tehdejší radní Šustr napsal památnou větu: „Potřebu nového úřadu dnes už snad nezpochybňuje nikdo“. My si snad ještě dovolíme zapochybovat. V době, kdy se rozhodovalo o Nové Palmovce, měla Městská část cca 374 úředníků na 109 000 obyvatel, tj. 292 obyvatel na jednoho úředníka. Srovnatelně velké městské části (Praha 4,6,10 a 11) se v roce 2010 pohybovaly v číslech o desítky větších. Není tedy spíše problém v tom, že úředníků na Praze 8 je prostě moc, než že se do stávajících prostor nevejdou? Když ostatní podobně velké městské části zvládají svojí agendu efektivněji, proč  ne Praha 8?

Zdroj: novinky.cz

Právě z důvodu absence finanční analýzy projektu a dlouhodobé neschopnosti úřadu zvládat svoji agendu na úrovni ostatních městských částí považujeme projekt Nová Palmovka za nepřijatelný. Chybí naprosto základní parametr, a to proč vlastně nový úřad stavět? Proč nezredukovat počet úředníků a neopravit, případně nerozšířit stávající prostory? Bohužel netransparentnost a nedostatek informací se netýká pouze této první fáze projektu.

Proces výběru dodavatele

V lednu 2010 se opozice dovídá z rozpočtové položky (!) o tom, že se chystá stavba nové radnice.  V únoru pak starosta předkládá zástupcům politických klubů 3 varianty projektu radnice se supermarketem v rozmezí 600-900 tisíc Kč. K dispozici je dokonce i první vizualizace od firmy EHL & Architects.

Dne 17.února je radou (ODS) rozhodnuto o vypsání veřejné zakázky na zpracování koncesního projektu. V pátek 5.března byla podána nabídka od právnické firmy Rowan Legal v hodnotě 4 100 000  Kč.  Protože šlo o nabídku jedinou, sešla se ještě téhož dne hodnotící komise a nabídku označila za vítěznou. Není bez zajímavosti, že rada  již dva dny předtím rozhodla o vypsání veřejné zakázky „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“ a Rowan Legal pověřila zastupováním v této zakázce. Proč tedy komise v pátek vypracování koncesního projektu posvětila, když byl již v této fázi nadbytečný? Tomu, že šlo o neužitečný dokument, nasvědčuje také fakt, v jaké kvalitě byl nakonec koncesní projekt zpracován. Jde o 76 stran textu, který z většinové části tvoří obecné formulace. Jedna stránka tohoto dokumentu přišla obecní rozpočet na 76 000,-za jednu stránku (!). Naopak podivné je, že právní zastupování ve veřejné zakázce za více než 1 miliardu soutěženo nebylo. S advokátní kanceláří Rowan Legal byla podepsána smlouva na základě hodinové sazby 3000,-/hod.

Pro veřejnou zakázku na stavbu a správu radnice byla zvolena forma soutěžního dialogu. Jde o málo používaný typ výběrového řízení, kdy zadavatel nemá přesně specifikováno, co má být předmětem zakázky. V tomto případě je volba soutěžního dialogu nadmíru diskutabilní, protože zbudování radnice je velmi konkrétní zadání, na který se by právě tato forma soutěžení neměla vůbec aplikovat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil Praze 8 za chyby při veřejné zakázce pokutu 0,5 mil. Kč. Odůvodnění pokuty zatím není veřejné, běží odvolací řízení.

Další souvislosti vám objasní následující video, které natočila iniciativa Našipolitici.cz: