12. 7. 2012

V Praze dne 6. 2. 2012

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás s žádostí o vyřešení zásadního problému s nedostatečným informováním zastupitelů o finančně nejnáročnější investici Prahy 8 – stavbě radnice s administrativním centrem na Palmovce. Chceme věřit, že se jedná o nedopatření, a nikoliv o snahu zatajovat před volenými zástupci a veřejností pravdu o skutečných parametrech této investice.

Naše zastupitelka dr. Vejchodská žádala o kompletní verzi „Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb“ mezi MČ Praha 8 a společností Metrostav development a.s. týkající se výstavby Centra Palmovka. Poskytl jste jí smlouvu s odstraněnými údaji o cenách za koncept, projektovou dokumentaci, výstavbu, správu budovy. Na takové informace má právo každý občan, pro opoziční zastupitele jsou klíčové – umožňují jim kontrolu hospodárného zacházení s veřejným majetkem. Žádáme Vás, abyste napravil svou chybu a poskytnul informace kompletní, nikoliv cenzurované.

Důrazně upozorňujeme na nevýhodnost smlouvy, kvůli které by řádný hospodář s veřejnými penězi měl urychleně od smlouvy odstoupit. Tato smlouva, která byla prosazena těsně před komunálními volbami za Josefa Noska, bohužel není výstupem standardního výběrového řízení a podle toho i vypadá. Nevýhodnost vyplývá mj. z následujících bodů:

•     Cena za projektovou dokumentaci činí 92 mil. Kč (v poskytnuté kopii smlouvy nebyla vyretušována slovně rozepsaná cena, chyběl pouze číselný údaj). Již od několika architektonických kanceláří máme informaci, že by se cena měla u stavby s investičními náklady 1 mld. Kč pohybovat mezi 25 mil. – 30 mil. Kč. Městská část tedy platí 3x více, než je obvyklé (!!!).

•     Na jednání kontrolního výboru ze dne 14. 11. 2011 se dozvídáme, že za vypracování dokumentace k zjišťovacímu řízení EIA město vyplatilo 8,4 mil. Kč. Ve spolupráci s architektonickou kanceláří jsme získali výsledky z nezávislého oslovení renomovaných mimopražských firem v tomto oboru, jimi nabízená cena se pohybuje v řádu statisíců. Městská část platí až 40x více, než je obvyklé (!!!).

•     Ostatní ceny v kopii smlouvy, kterou jste poskytl, jsou bohužel vyretušovány pečlivě. S ohledem k bodům zmíněným výše máme důvodné obavy, že i ostatní ceny významně přesahují ceny obvyklé.

•     Ve smlouvě nejsou uvedeny žádné sankce za nedodržení „Výnosu z provozu budovy“ definovaném v bodě 27.2.1 smlouvy. Město může při nedodržení pouze od smlouvy odstoupit. Cíl zajištění finanční návratnosti prostředků MČ tak není naplněn.

Vyzýváme Vás, pane starosto, abyste urychleně předložil smlouvu a další dokumenty se vztahem k výstavbě Centra Palmovka v necenzurované podobě. V opačném případě využijeme práva stěžovat si na Váš nezákonný postup u nadřízených orgánů. Vyzýváme Vás, abyste podnikl urychlené kroky k vypovězení smlouvy. Pokud to není možné, abyste inicioval domluvu s poskytovatelem služeb na dobrovolném ukončení smlouvy v zájmu dobrých vztahů s MČ Praha 8. Vyzýváme Vás, abyste navrhnul obsazení dozorčí rady Centrum Palmovka a.s. zástupcem našeho klubu, abychom byli schopni účinně dohlížet na její činnost. Vyzýváme, abyste podnikl kroky, jejichž cílem bude odhalení viníků nevýhodných bodů zmíněných výše.

Závěrem konstatujeme, že radnice v Praze 8 patří k těm úřadům, které se zastupiteli a veřejností komunikují bez odpovídajícího respektu a se snahou maximálně utajit všechny nepříznivé údaje. Žádáme, abyste se příště nebál občany Prahy 8 a zastupitele informovat a zveřejňoval co nejvíce informací týkajících se nakládání s veřejným majetkem. Tím samozřejmě myslíme v první řadě problematiku a.s. Centrum Palmovka a výstavbu projektu Nová Palmovka. Žádáme Vás o písemnou odpověď na tento otevřený dopis.