30. 6. 2016

(Souhrn aktualni cinnosti zastupitelu za SZ sepsaný k 20. 6. 2016)

KOMUNITNÍ OBLAST

 • Veřejné fórum ke Strategickému plánu proběhlo 25. 5. 2016 v KD Ládví od 18 do 20 hodin

http://www.praha8.cz/Zveme-na-Verejne-forum-2016-1.html

 • Konference škol podporujících zdraví se uskutečnila 6. 6. 2016 v KD Ládví od 9 do 14:30 hodin

http://www.praha8.cz/Konference-skol-podporujicich-zdravi-2.html

 • Vznik „Deklarace podpory fairtrade“, práce na vytvoření řídící skupiny se zastoupením tří sektorů:

Řídící skupina by měla začít pracovat zdarma v polovině června. Její první úkol bude zpracovat

Plán podpory fairtrade v roce 2016, zahájení plnění kritérií pro získání statutu první

Fairtradová městská část s předáním na říjnové Národní konferenci.

http://www.praha8.cz/Podpora-fair-trade.html

 • Spolupráce s Ekumenickou akademií na pořádání Národní konference Fairtradových měst v říjnu 2016. V současné době hledáme společně vhodné prostory.
 • Beseda o palmovém oleji proběhla 30. 5. 2016 v Tiché kavárně od 17:30 do 19:30 hodin v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Spolupráce s Glopolis a Koalicí proti palmovému oleji.

http://www.praha8.cz/Evropsky-tyden-udrzitelneho-rozvoje.html

 • Podání projektu do výzvy MHMP na MA21 – podpora zdraví a zdravého životního stylu.

Do projektu podána žádost o 130 000 Kč na kampaň Dny zdraví – 31. 5. 2016 a červen (v

řešení.

http://www.praha8.cz/Dny-zdravi.html

Praha 8 propaguje zdravý životní styl na školách

 • Jednání se spolkem Pomezi.com – imerzivní divadelní spolek

Představení začínají ve čtvrtek 19. 5. 2016 v objektu Za Poříčskou branou 384/7.

Záštita místostarosty Petra Vilguse.

Termíny dalších představení:

http://pomezi.com/terminy

 • Řešení realizace sociologického průzkumu po veřejném fóru a ankety s Demokracií D21 – ověření výstupů z veřejného fóra se závěrečnou zprávou.Sociologický průzkum a anketa budou probíhat od 30. 5. 2016 do 19. 6. 2016.
 • Příprava semináře pro vybrané zaměstnance úřadu na téma: Udržitelná spotřeba na úřadu

přednášet bude Síť ekologických poraden STEP, Ekumenická akademie zajišťuje fairtradové občerstvení.

http://www.praha8.cz/Evropsky-tyden-udrzitelneho-rozvoje.html

Městská část Praha 8 podporuje férový obchod (fair trade)

 • Příprava vytvoření Zastupitelstva mladých

Do konce května mají školy dodat nejvíce dva zájemce do Zastupitelstva mladých. Zatím je

zájem od 10 dětí (6 škol ze 40 oslovených). ZM zahájí činnost v září 2016, informativní

schůzka 8.6.

http://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html

STRATEGICKÁ OBLAST

 • Jednání s ČVUT, katedra architektury, o přípravě projektu Vize Palmovky 2030.

V současné době řešíme aktivity a jejich harmonogram.

 • Jednání se spolkem Fórum 50 % ohledně podání žádosti do výzvy k plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů. Budeme předávat Radě MČ Praha 8 dne 1. 6. 2016 schválení podání projektu. Projekt podává Fórum 50 %, my budeme jeden z partnerů.
 • V únoru jsme zpracovali a podali žádost na implementaci MA21 do Národního programu životního prostředí.Výsledky budou známy v červnu, mohli jsme žádat o 500tis. Kč.
 • V dubnu jsme zpracovali a podali žádost do soutěže Obec přátelská rodině 2015 s možností získat 2 mil. Kč na vybudování rodinného centra. Výsledky budou známy v červnu.
 • Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8
 • zpracována po připomínkování občany analytická část,
 • ukončena činnost odborných pracovních skupin pro vytvoření návrhové části,
 • zpracován zásobník projektů obsahující projekty z Programového prohlášení, Plánu investic 2016, pracovních skupin a z podnětů občanů,
 • zatřídění zásobníku projektů do organizační struktury úřadu a kompetencí radních,
 • vytvořena pracovní verze návrhové části, která bude koncem května zaslána na odbory ÚMČ a radní, komise k doplnění a připomínkování

http://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html

 • Participativní rozpočet

do participativního rozpočtu se dostaly některé projekty vyplývající ze zapojení

veřejnosti.

http://www.praha8.cz/Participativni-rozpocet-na-Praze-8.html

DOPRAVA

 • Podařilo se vyměnit některé poškozené značky na cyklotrasách a cyklostezkách
 • Jednání magistrátní cyklokomise o řešení problematického místa křižovatky Povltavská – Bulovka (nejprve proběhlo jednání na Praze 8), usnesení komise: „ Komise doporučuje v křižovatce Povltavská – Bulovka vyznačit sdružený přechod s přejezdem pro cyklisty na jihovýchodním rameni křižovatky, výhledově řízené SSZ.“

TRANSPARENTNOST A OTEVŘENÝ ÚŘAD

 • SZ iniciuje pro další ztransparentnění zadávání veřejných zakázek (VZ), rozbor stávající situace z hlediska rozdělování VZ na ÚMČ Praha 8 a jejich příspěvkových organizací. SZ předložila výtah z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zkonfrontovala ho se zadáváním zakázek na úřadě. Shledali jsme možný rozpor mezi požadavkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na slučování zakázek a stávajícím přístupem městské části. Pokud jsou zakázky příliš členěny na malé zakázky, mohou přejít do režimu zakázek malého rozsahu, pro která platí mírnější pravidla při zadávání. Navíc zadavatel ztrácí možnost získat množstevní slevu, pokud zakázky člení na zbytečně malé celky. MČ z našeho popudu přistupuje na hlubší analýzu stávajícího stavu, doufejme že výsledkem bude náprava.
 • Zjišťujeme, zda je námi prosazený přístup Open dat na MČ Praha 8 možné rozšířit také o další materiály, které by občanům lépe umožnily díky aplikaci podporované Fondem Otakara Motejla získat ryhlé informace, o čem se zrovna rozhoduje v okolí jejich bydliště či jiné zájmové lokality.

http://www.praha8.cz/Otevrena-data

 • Spolupracujeme s Fondem Otakara Motejla na přípravě aplikace ke zveřejňování a vyhledávání údajů z úřední desky a usnesení RMČ a ZMČ v závislosti na lokaci (vyhledávání podle adresy a katastrálního čísla)

ROZPOČTOVÉ ÚSPORY

 • SZ jednala s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy o tom, zda je skutečně nutné považovat inkontinentní pomůcky (tj. pleny) od pacientů z domovů sociálních služeb za nebezpečný odpad, a tak je i likvidovat. Městské části přitom tento přístup ubírá stovky tisíc Kč z rozpočtu. Vycházeli jsme v naší snaze z kritiky Státního zdravotního ústavu ohledně příliš vysokého množství tvorby nebezpečného odpadu v rámci zdravotnických a sociálních zařízením, kdy SZU poukazoval např. na situaci v Rakousku, kde k takové tvorbě nedochází. Vyhledali jsme si i stanovisko Ministerstva životního prostředí, které také doporučuje pleny likvidovat za určitých podmínek mimo režim nebezpečného odpadu. Nakonec nám dala Hygienická stanice za pravdu a naše příspěvkové organizace mohou začít tento odpad likvidovat výrazně levněji.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ:

 • Začínáme bojovat proti výstavbě PSEUDO“ekologického centra“ s rozhlednou v oblasti vrchní Tróji. Soukromí vlastníci části lesa mezi Bot. zahradou a zastávkou Na Pazderce mají záměr les na této ploše vykácet a nahradit ho jakýmsi „ekozáměrem“ s vyhlídkovou věží, restauraci a parkovacími plochami pro návštěvníky. Bohužel jim to s jistou mírou fantazie umožňuje, územní plán, kde je tato plocha vyčleněna jako S06 – rekreační aktivity. O stavbě přikládám bližší informace do přílohy. Stavba se nyní nachází ve zjišťovacím řízeni. To znamená, že se ještě nepodalo ani uzemni řízeni, natož stavební. Je předpoklad, že územní řízeni začne v brzké době. Je zcela klíčové, pokud se Vám záměr nelíbí, účastnit se jako oficiální účastník územního řízení (oficiálním účastníkem je např. občanské sdružení, které se o to přihlásí) a vznášet námitky. Ve stavebním řízení se již proti stavbě nic nezmůže. Danou stavbu jsem konzultovala již zde na městské části. Bohužel se investorům již podařilo získat kladně stanovisko 2 odboru na magistrátu – jejich odboru ochrany prostředí a stavebního řádu, nenií standardní postup jít hned na magistrátní úroveň a obejít tak úroveň městské části. To značně komplikuje situaci. I tak je velká šance to zvrátit.
 • Podařilo se nám ukázat, že některé automaty na školní svačiny nejsou tak zdravé, jak se snaží působit. Přepočítali jsme množství cukru a soli v jednotlivých výrobcích a ukázali jsme, že překračují množství pro svačiny doporučená Státním zdravotním ústavem. Na jedné škole MČ Praha 8 díky nám omezují sortiment takového automatu o příliš sladké či slané varianty svačin. Jedná se o automat HappySnack. Pokud máte takový automat ve své blízkosti, předáme Vám veškeré informace. V současné době zjišťujeme, zda se nejedná o klamavou reklamu a zda je možné požadovat po této společnosti, aby přestala své výrobky doporučovat rodičům jako Zdravou svačinu“.
 • Hledáme možnosti pro výsadbu nových alejí na území MČ Prahy 8, které by kromě své krásy přinesly i komfort pro občany MČ a chránili široké komunikace v současné době vystavené slunci zastíněním nepříjemného přehřívání v létě. Však to každý zná – na některých místech to v létě žhne.
 • SZ iniciuje správný spánek pro děti v mateřských školách, kontroluje, zda školky splňují požadavky Školní inspekce. Podle předpisů má dítě právo nespat a školka by mu měla zajistit adekvátní aktivitu.

 

OBLAST GRANTŮ

 • Na svém zasedání dne 2. března 2016 schválila RMČ návrhy na vyhlášení dotačních řízení v oblastech kultury, volnočasových aktivit a sportu. Pro letošní rok byly na tyto činnosti vyhrazeny finanční prostředky v celkové výši 12 milionů Kč. Tyto prostředky pocházejí z odvodu z výherních hracích přístrojů za období leden až září roku 2015.
  Zájemci o dotace podávali své žádosti do konce dubna. Nyní jsou žádosti posuzovány Komisí pro sport, mládež a grantovou politiku a doporučeny ke schválení RMČ Praha 8. Vybrané projekty poté musí schválit ještě zastupitelstvo. Předpokládaný datum schválení je stanoven na konec června 2016.
  Aktuálně byly také schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha8 pro poskytnutí těchto dotací.
 • Dále bylo vyhlášeno také dotační řízení na zvelebení veřejného prostoru, přijímání projektů od 23. 5. 2016 do 10. 6. 2016,více :

http://www.praha8.cz/Praha-8-rozdeli-dotace-na-zvelebeni-verejneho-prostoru.html

Výtahy z úřední desky pro informaci naleznete na:

http://www.praha8.cz/Aktuality-mistni-Agendy-21.html