30. 1. 2015

V minulých dvou volebních obdobích měla samospráva k dispozici peníze z rozsáhlé privatizace bytového fondu v řádu 8 mld. Kč (pro srovnání roční příjmy městské části jsou cca 420 mil.). Z určité části byly peníze určeny na investice, z části na pokrytí nákladů spojených s běžným chodem úřadu (mzdy úředníků, správa škol, údržba zeleně). Městská část Praha 8 měla v posledních 8 letech největší počet úředníků v přepočtu na počet obyvatel v celé Praze, a nijak se nesnažila na chodu úřadu šetřit. Nebylo to nutné, vždyť bylo dost peněz z privatizace, tak proč šetřit, to bylo patrně motto předchozího vedení.

Po celou dobu bylo zřetelné, že rada nedbá na úspory těchto peněz, jak při dimenzování nákladů na provoz, tak při plánování investic. Místo rozumných investic, které dávají ekonomický smysl, se peníze investovaly často velmi nehospodárně. To se projevilo i u plánování tak potřebných investičních akcí, jako je zateplování budov. V rámci rekonstrukcí probíhaly např. výměny oken, u kterých to nebylo z energetických důvodů potřeba (i původní měly dobré energetické standardy). Podobné nehospodárné kroky probíhaly i v dalších oblastech, radě se tak povedlo během 8 let téměř vyčerpat veškeré peníze z privatizace,  aniž by to bylo někde významně vidět. Je to škoda a promarněná šance. Příjmy v takto vysokých částkách městká část neuvidí další desítky let.

Současná rada vnímá projekty zateplení budov ve správě městské části obecně pozitivně. I přesto na prosincovém jednání zastupitelstva neschválila několik projektů zateplení škol, které připravilo ještě minulé vedení ODS a TOP 09. Dnes TOP 09 tvrdí, že se tímto rozhodnutím připravila městská část o téměř 50 mil. Kč. Pravdou ale je, že o částky daleko většího rozsahu připravilo v minulých 4 letech hospodaření ODS a TOP 09. Neschválení těchto projektů novou radou jen dalo stopku dosavadnímu drancování rozpočtu a začalo nakládat s penězi uvážlivěji. Nové vedení radnice totiž již nemá oněch 8 miliard na utrácení a výhledově musí vyjít pouze se standardními příjmy do rozpočtu.

Proč přesně tedy nedošlo ke schválení projektů? Dotace na zateplování škol mohou pokrývat cca 50 % celkových nákladů projektu. Minulá rada si udělala kalkulaci nákladů na zateplení, kterou předložila do Operačního programu Životní prostředí k odsouhlasení dotace. Dotaci pokrývající 50 % nákladů získala a na zastupitelstvu dne 18.6.2014 odsouhlasila spolufinancování projektů v celkové výši  45,2 mil. Kč.  Následně při vytváření projektové dokumentace projektů však náklady na zateplování těchto staveb narostly o dalších cca 40 mil. Kč bez jasného vysvětlení, tedy celkově na úroveň cca 120 mil. Kč. Tyto náklady jsou v souvislosti s poskytnutím dotace již neuznatelné, dotace navýšena být nemůže. Míra pokrytí investičních nákladů se tak z 1/2 snížila na 1/3. Projekty je třeba zrevidovat tak, aby MČ financovala pouze potřebná opatření, které sníží energetickou náročnost budov a přinesou snížené náklady na správu. Dotační programy na zateplování stále pokračují a nebude obtížné dotaci znovu získat, tentokrát pro takový projekt, který bude pro městskou část skutečně výhodný.

Zateplování budov vnímáme jako velmi užitečné nejen z hlediska ochrany životního prostředí snížením spotřeby energie, ale také jako možnost dlouhodobého snížení výdajů. I při zateplování budov je však potřeba dbát na efektivní vynakládání finančních prostředků. Pokud bychom vydali příliš velké prostředky na tyto bývalým vedením radnice projektované investiční akce, nezbylo by již na jiné aktivity.