Zeleň a životní prostředí

Radikálně lepší péče o zeleň. Zachování zelených ploch v územním plánu. Výsadba nových stromů v ulicích a vodní prvky. Více komunitních zahrad. Podpora komunitního kompostování a separovaný sběr bioodpadu.

 • Nadále budeme usilovat o zlepšení  údržby zeleně a zachování zelených ploch. To platí zejména  v  souvislost s  připravovaným novým územním plánem a schválenými stavebními předpisy. Pokud zjistíme, že tyto magistrátní vyhlášky jsou v rozporu se zájmy obyvatel naší městské části, budeme žádat jejich změnu.
 • Uliční stromořadí by měla být běžnou součástí veřejného prostoru. Při větších rekonstrukcích ulic budeme vždy usilovat o nové stromy v ulicích.
 • Stromy jsou významnou součástí města – stíní a ochlazují vzduch během parných dnů, snižují také prašnost a zlepšují tak vzduch, který dýcháme. V případě nálezu poškozeného staršího stromu ve veřejném prostoru budeme nejprve usilovat o jeho záchranu. Kácení je až poslední krok, pokud se léčba nepodaří.
 • Při sázení nových stromů zohledníme ty, které jsou vhodné do města, jsou provozně bezpečné, způsobují minimum problémů pro alergiky a především budou vhodné pro funkci, kterou mají v  místě plnit.
 • O úpravách a kácení zeleně budeme místní občany předem informovat informační cedulí přímo na místě chystané práce. V případě rozsáhlejších zásahů uspořádáme na místě debatu s odborníkem a pokusíme se zohlednit námitky veřejnosti.
 • Budeme trvat na kvalitní péči o veřejnou zeleň. Každá čtvrť si zaslouží svého zahradníka.
 • Najdeme nové řešení pro rozestavěný válečný kryt na jížním svahu parku Pod Plynojemem.
 • Dokončíme projekt revitalizace Rokytky.
 • Dohlédneme na péči o lesy v Kobylisích, Ďáblicích a Čimicích.
 • Realizujeme zelené tramvajové pásy, které snižují prašnost. Místo trávy vysadíme sukulenty.
 • Nedopustíme výstavbu plynové elektrárny v Čimicích, která by přinesla hluk a znečištění lidem v okolí.
 • Nepodpoříme další oplocování Botanické zahrady v Troji a budeme vystupovat proti kácení stávajícího lesa, který místním slouží k procházkám.
 • V oblasti komunálního odpadu se zaměříme na bioodpad. Budeme podporovat svoz separovaného bioodpadu i provoz komunitních kompostérů. Snížíme tak množství vyprodukovaného odpadu i náklady na jeho svoz.
 • Podpoříme nové komunitní zahrady a zahrádkářské osady.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Bezpečnější Praha 8 bez heren. Více strážníků v ulicích. Prevence povodní u Rokytky. Kamery musí sloužit, ne narušovat soukromí. Veřejné záchody pro čistotu města. Drogy do ulic Osmičky nepatří. Pořádek okolo kontejnerů.

 • Herny představují bezpečnostní riziko, protože se okolo něj soustředí organizovaný zločin a obchodování s drogami. Herny a kasina nepatří do ulic Prahy 8 a proto budeme usilovat o přeměnu Osmičky na bezhazardní zónu.
 • Zvýšíme počet strážníků v ulicích a poskytneme městské i státní policii obecní prostory i technické vybavení. Policisté ve službě dostanou možnost využívat pro pohyb po okrsku elektrická kola a skútry.
 • Společně s policisty a odborníky na rizikové jevy vyhodnotíme význam kamerového systému v ulicích i v obecních nemovitostech, rozmístění kamer, jejich množství a nasměrování. Kamery nesmí narušovat soukromí těch, kteří nedělají nic špatného a jejich provoz nesmí zatěžovat rozpočet víc než policisté v ulicích.
 • Terénní prací i represí razantně omezíme množství drog v ulicích. Tohoto cíle dosáhneme také likvidací zanedbaných oblastí a péčí o veřejný prostor, protože zanedbané ulice přitahují rizikové jevy. Budeme usilovat o větší pořádek na zastávkách MHD. Budeme žádat tvrdé kroky proti státním, obecním i soukromým majitelům pozemků, které jsou dlouhodobě zanedbané.
 • Tzv. bezdomovectví je pro zelené především problém sociální. Lékem pak není prvoplánová represe, ale snaha o integraci osob bez přístřeší do většinové společnosti. Pokud o toto nebudou mít zájem, povinností obce je poskytnout jim aspoň základní hygienický a právní servis, aby nepokračoval proces jejich vylučování ze společnosti. V případě extrémního mrazu jsme připraveni podpořit zřízení dočasných stanů pro osoby bez přístřeší, protože ochrana lidského života je u nás na prvním místě.
 • Vytvoříme centrum pro informování veřejnosti v případě krizových stavů – povodní, přívalových dešťů, vichřic nebo průmyslových nehod. Budeme usilovat o pročištění koryta Rokytky a likvidaci bariér, které mohou případnou povodeň zhoršovat. Navrhneme projekty, které podpoří vsakování dešťové vody zejména při přívalových děštích, budeme odpůrci vzniku rozsáhlých betonových a asfaltových ploch v místech, která mohou ovlivnit rychlost a intenzitu povodní.
 • Psí hovínka (chcete-li exkrementy) nepatří do ulic moderního města, zejména na trávníky v parku, které mají sloužit k odpočinku občanů. Rozšíříme množství míst poskytujících bezplatný obal na sběr exkrementů. Zachováme sběr výkalů pomocí speciální techniky, na zakázku však vyhlásíme nové výběrové řízení s cílem dosáhnout nižší ceny. Zvýšíme počet psích luk a budeme žádat po městské policii tvrdý postih pro ty majitele psů, kteří po svých psech neuklízejí.
 • Prosadíme vznik veřejných záchodů a po vzoru Amsterdamu i tzv. uličních pisoárů. Díky tomu nebude zapáchat každý druhý roh či průjezd.
 • Pořádku prospěje lepší rozmístění recyklačních kontejnerů, část z nich umístíme pod zem. Budeme sledovat naplněnost nádob na tříděný odpad a v případě opakovaného přeplňování síť rozšíříme.
 • Zaměříme pozornost na zvýšení bezpečnosti dětí v okolí MŠ, ZŠ a SŠ v součinnosti s městskou policií. Nadále budeme působit ke zklidňování prostranství před školami formou preventivních radarů, retardérů a dalších bezpečnostních prvků s cílem zajistit bezpečné cesty do škol.
 • Budeme klást důraz na prevenci, například zřizováním pozic asistentů prevence kriminality.
 • Budeme podporovat výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti.
 • Budeme usilovat o to, aby auta neparkovala na vymezených pruzích pro cyklisty ani na chodnících a tím ohrožovala plynulost a bezpečnost silničního provozu.
 • Podpoříme vznik bezpečných parkovacích ploch a úschoven pro kola a skútry.

Rozvoj, výstavba a ochrana práv občanů

Centrum územního rozvoje jako místo pro informování o nových projektech. Spolupráce se studenty a profesionály. Rohanský ostrov jako výjimečné místo s výjimečným využitím. Rychlá obnova Libeňského Bronxu – prostoru mezi Švábky, Palmovkou a Vychovatelnou. Ochrana zeleně a volného prostoru na sídlištích, obnova sídlištních center. Respekt k názorům občanů a občanských sdružení. Skutečná ochrana památek, ne přihlížení jejich devastaci. 

 • Zřídíme Centrum územního rozvoje, které bude občanům podávat pravdivé a objektivní informace o zamýšlených stavbách a investicích na území Prahy 8. Jeho prostřednictvím se občané budou moct dozvědět o stavbách ještě dříve, než dojde na územní a stavební řízení.
 • Jako opoziční strana jsme vždy respektovali názor občanů a budeme jej respektovat i tehdy, pokud naši zastupitelé usednou v obecní radě. Stejně tak hodláme otevřeně komunikovat s opozicí a přispět tak k lepší politické kultuře.
 • Budeme nadstandardně komunikovat s občany a občanským iniciativami v otázkách územního rozvoje MČ tak, aby byl v souladu se zájmy obyvatel Prahy 8. Zapojení občanů se musí stát součástí každodenní práce radnice. Občané nejsou potížisté, ale partneři.
 • U veškerých dopravních staveb na území Prahy 8 budeme na první místo klást bezpečnost, zdraví a kvalitu života občanů. Silnice ani tratě nesmí být nepřekonatelnou bariérou a prostředkem pro vytváření vybydlených ghett.
 • Nepodpoříme zahušťování severních sídlišť ani Invalidovny. Jsou oblasti, kterým hustší zástavba prospívá, ovšem na sídlištích je díky výškovým budovám už hustota obyvatel hraniční. Stavět zde další budovy a zhoršovat např. problémy s parkováním nebo dostupností školek je nerozumné. Naopak budeme podporovat projekty, které povedou k vyšší kvalitě života současných obyvatel.
 • Každý nový projekt budeme posuzovat z hlediska dopravní zátěže na místní obyvatele. Budeme žádat, aby se developerské firmy výrazným způsobem podílely na řešení následků jejich projektů pro okolí – zvyšování kapacity školek a škol, opravách ulic nebo budování nových zastávek MHD.
 • Budeme důsledně připomínkovat nový územní plán Prahy. Naším cílem bude zachování současného rozsahu zeleně v Praze 8 a maximální šetrnost rozvoje města k životnímu prostředí a obyvatelům.
 • Významná veřejná prostranství budou revitalizována v souladu s požadavky místních občanů a na základě výsledků architektonické soutěže. O obnově veřejných prostranství povedeme veřejnou diskuzi.
 • Budeme spolupracovat s profesionálními urbanisty i se studenty vysokých škol při hledání budoucnosti pro nejpoškozenější místa na Osmičce – především Libeňský Bronx (pomezí Karlína a Libně, Palmovky, oblasti U Kříže, náměstí Na Stráži a křižovatky u Vychovatelny), i pro obnovu dalších zanedbaných míst – okolí vestibulu metra Křižíkova, oblasti Florence, Invalidovny nebo Ládví. Podpoříme profesionální projekty a studentské studie, které zabrání přeměně sídlišť na vyloučené oblasti.
 • Budeme hledat peníze na uskutečnění revitalizací jak ve fondech EU, tak u developerů působících v naší městské části.
 • Využijeme výsledky akcí pro veřejnost, které pořádalo sdružení 8jinak! a na jejich základě necháme zpracovat urbanistickou studii pro oblast Palmovky. Toto místo má naději stát se novým centrem východní části Prahy. Je na úřadu v Praze 8, aby tuto změnu prosazoval jak ve formě projektu, tak při hledání peněz a investorů, kteří zlepšení prosadí v praxi.
 • Sídlištní centra byla v minulosti příjemným místem pro nákup i setkávání. Vznikala však v jiných politických a ekonomických podmínkách a dnes už neodpovídají dnešním nárokům (včetně toho, že se zvyšuje věk obyvatel sídlišť). Jejich proměna na centrum současného typu potřebuje nová a odvážná řešení. Úřad pod naším vedením bude investovat jak do studií na obnovu center, tak do veřejného prostoru.
 • Rohanský ostrov je jedinečný prostor u Vltavy na dohled od centra. Budeme jednat s magistrátem, aby byl přehodnocen plán na využití této oblasti. Podle nás by se mělo jednat o území volně přístupné občanům s maximálním možným množstvím zeleně pro relaxační potřeby obyvatel. Neměl by být blokován (privatizován, oplocen) přístup k řece. Exkluzivitu místa lze podpořit významnou veřejnou budovou s mimořádnou architektonickou hodnotou – muzeem, vysokou školou nebo třeba novým sídlem pražského magistrátu poté, co opustí předražený pronájem ve Škodově paláci.
 • Karlín patří mezi památkově nejcennější území Prahy 8, je součástí památkové rezervace a leží na dohled hranice zóny světového kulturního dědictví UNESCO. Zástavba volných míst i nové využití takových staveb jako Karlínská kasárna nebo Invalidovna musí respektovat jak genius loci této čtvrti, tak zájmy místních obyvatel. Např. nesouhlasíme s necitlivým projektem AFI v Karlíně a budeme usilovat o přehodnocení této stavby.
 • Karlínská kasárna a Invalidovna hledají svou budoucnost. Upřednostňujeme jejich využití pro veřejné účely – jako muzeum nebo univerzitní kampus. Budeme usilovat o to, aby současný i budoucí vlastník těchto objektů uchoval charakter těchto budov.

Automobily, cyklistika, pěší a veřejná doprava

Automobilová doprava

Celopražská parkovací zóna musí omezit množství aut návštěvníků města. Nové tramvajové trati a přestupní vlakové zastávky pro Středočechy – lék na ulice plné aut s S na poznávací značce. Kamiony a vnější silniční obchvat Prahy nesmí ohrozit obyvatele severních sídlišť. Podpora parkovacím domům na sídlištích. Provoz z Holešoviček pod zem, Blanka II ven z územního plánu. Zóna 30 km/hod. jako základ pro bezpečnost chodců, zejména dětí a seniorů. 

 • Zelení podporují vznik celopražské parkovací zóny, která upřednostní místní obyvatele a nezkomplikuje život našim živnostníkům. Prvořadým cílem zóny je motivovat návštěvníky města a pražské zaměstnance ze středních Čech, aby místo automobilu využili veřejnou dopravu. Podpoříme kroky magistrátu, které zvýhodní cestování návštěvníků Prahy veřejnou dopravou (nové tramvajové tratě, přestupní stanice, vznik parkovišť P+R za hranicí města).
 • Výnosy z parkovací zóny využijeme pro zlepšení parkovacích možností místních občanů.
 • Je třeba najít koncepční řešení parkování na sídlištích. Jednou z cest může být podpora výstavby družstevních parkovacích domů. Druhým řešením je úplná přestavba uličního prostoru tak, aby byl zvýšený počet parkovacích míst. Takto přestavěná místa by měla být využitelná i pro jiné dočasné aktivity – společenské akce, trhy, sousedská setkání apod. a nesmí znamenat riziko pro zdejší zeleň.
 • Podpoříme rozšíření počtu rychlostních zón do 30 km/hod. v obytných čtvrtích včetně stavebních úprav vozovky. Zjednodušíme dopravní značení v obytných ulicích tak, aby rychlost jízdy byla přirozeně regulovaná předností zprava.
 • Zavedeme opatření zvyšující bezpečnost pěší dopravy – radary, stavební úpravy a zklidňování rezidenčních ulic.
 • Jsme pro urychlenou dostavbu vnějšího silničního obchvatu Prahy. Podporujeme tu variantu, která je dál od severní zástavby Prahy 8. Není možné, aby kamiony z celé Evropy ničily život obyvatel Osmičky tak, jak se tomu děje u Jižní spojky v Praze 10 a 4 nebo u Spořilovské spojky.
 • Zelení v Praze 8 málokdy říkají rezolutní ne. V případě tzv. Blanky II (tedy dálničního okruhu propojujícího tunel Blanka a Jižní spojku přes území dolní Libně, Žižkova a Malešic) jsme však zásadně proti. Naším řešením je tunel pod Holešovičkami a využití už dnes dostatečně kapacitních ulic Liberecká, Kbelská, Průmyslová.
 • Dnes je ulice V Holešovičkách v podstatě vnitroměstskou dálnicí. Situaci místních obyvatel dále zhorší tunel Blanka, který nemá v Praze 8 smysluplné zakončení. Je otřesné, že toto dopustili ti, kteří ovládli magistrát i osmičkovou radnici v posledních desetiletích. Po výstavbě tunelu pod Holešovičkami se tato ulice změní na běžnou městskou třídu, ve které bude dostatečný prostor pro komunitní život, parkující auta a případně také pro stromy a tramvajovou trať. Budeme prosazovat zlidštění dnes otřesné dálniční mimoúrovňové křižovatky pod Bulovkou. Takový pletenec nájezdů a sjezdů do vnitřního města nepatří. Naší dlouhodobou vizí je plán na zboření této křižovatky poté, co ztratí dopravní smysl výstavbou tunelu pod Holešovičkami, a návrat této oblasti do podoby běžné mětské ulice.
 • Pokud o to bude mezi občany zájem, umožníme po vzoru západních metropolí vznik ulic či čtvrtí bez motorové dopravy.

Pěší a cyklistická doprava, bezpečnost chodců

Praha 8 prostupná pro cyklisty i chodce. Stezky a chodníky potřebují pravidelnou údržbu. Ulice bez bariér pro děti, seniory nebo hendikepované. Budeme tlačit na magistrát, aby rychleji a lépe opravoval chodníky. Zpomalíme provoz aut v okolí škol, školek a dalších míst, kde je to z bezpečnostního hlediska nutné. Ano novému pěšímu mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.

 • Budeme podporovat vytvoření sítě tras, stezek, pruhů, obousměrek, přejezdů, stojanů a parkovišť B+R (bike & ride) pro kola. Tato opatření umožní rychlejší a bezpečnější dopravu po Praze 8 na elektrickém i běžném kole. Cyklodoprava nesmí být na úkor chodců, proto budeme prosazovat, aby vznikaly nové oddělené chodníky a koridory pro chodce a to zejména v místech, kde vinou vysokého provozu hrozí kolize chodců a cyklistů. Přispějeme k lepšímu soužití chodců a cyklistů jako je to běžné v mnoha zemích Evropy. Naopak – v místech rezidenčních budeme podporovat společné využívání veřejného prostoru.
 • Vzdělávání o základních pravidlech pohybu na kole či koloběžce v městě včetně zásad mezilidské tolerance zavedeme už v mateřských a základních školách. Pro tuto výuku využijeme moderní dopravní hřiště.
 • Budeme budovat nové cesty pro pěší, a to zejména podél přirozených koridorů jako jsou vodní toky.
 • Zaměříme se na rozvoj podmínek pro pěší dopravu po území Prahy 8. Budeme budovat bezbariérové přechody na silnicích a dopravně bezpečnostní prvky na přechodech pro chodce, které ochrání slabší účastníky provozu – děti, rodiče s kočárky, seniory a hendikepované. Projekty budeme konzultovat s organizacemi zaměřenými na podporu zájmů osob se zdravotním postižením.
 • V rámci chodníkového programu a ve spolupráci s občany Prahy 8 budeme i nadále investovat do oprav chodníků. Budeme však tlačit na magistrát, aby se o své chodníky staral s péčí řádného hospodáře a ideálně za své (dnes je většina rekonstrukcí magistrátních chodníků placená z rozpočtu Prahy 8, což je nesprávné).
 • Podpoříme zpomalení provozu v citlivých oblastech – před školkami a školami, či v blízkosti parků a dětských hřišť. Uděláme to jak stavebními úpravami vozovky (rychlostní prahy nebo tzv. krtčí uši zkracující přechody, které jsou pak bezpečnější), tak změnami v organizaci dopravy (střídání šikmého a podélného parkování, přednost zprava).
 • Souhlasíme s propojením Rohanského ostrova a Karlína s Holešovicemi prostřednictvím nového mostu. Povedeme debatu s občany a odborníky, jestli by se mělo jednat o spojení čistě pěší a cyklistické nebo jestli by zde měl být prostor i pro veřejnou dopravu. Nové spojení nesmí přinést zátěž pro karlínské obyvatele.
 • Podpoříme rozvoj sítě půjčoven kol v ulicích.
 • Dnes je běžné, že úřad vybuduje chodníky a cyklostezky, o které se pak nestará. Budeme uklízet mj. cyklistické cesty a pruhy a prořezávat keře rostoucí okolo nich. Kde to půjde, tam zajistíme dodatečné osvětlení chodníků a stezek.

Veřejná doprava – tramvaje, autobusy, trolejbusy

Rychlá, bezpečná, ekologická a bezbariérová doprava po Praze 8 jako základ. Nové tramvajové trati do Bohnic a Podbaby, případně do Dolních Chaber. Přestupní vlakové zastávky pro pohodlnou dopravu po Praze i Středočeském kraji. Plán na návrat ekologických trolejbusů a zavedení elektrobusů. Nové zastávky tam, kde je hodně cestujících, více vozů a autobusů na přetížených linkách. Více nočních spojů zejména o víkendu. Tráva mezi kolejemi, protihluková opatření okolo vlakových tratí. Libeňský most i řada tramvajových tratí potřebují urychlenou rekonstrukci.

 • Budeme usilovat o zlepšení obsluhy Prahy 8 veřejnou dopravou včetně železnice. Podpoříme vznik přestupních bodů mezi jednotlivými druhy dopravy. Zasadíme se o to, aby v Praze 8 vznikla vlaková zastávka Karlín (pokud náklady na její vybudování nebudou přehnaně vysoké a pokud bude stavba technicky proveditelná) a U Kříže, které poslouží pražským zaměstnancům dojíždějícím ze Středočeského kraje. Ve všech případech budeme chtít, aby zastávky jednotlivých druhů městské a příměstské dopravy byly v co nejkratší docházkové vzdálenosti.
 • Podporujeme vznik nové tramvajové trati mezi Kobylisy a Bohnicemi, ulicí K Pazderkám, severním vstupem do ZOO v Podhoří a přes nový most do Podbaby v Praze 6. Budeme požadovat vznik studie, která potvrdí realizovatelnost tohoto plánu.
 • Zvážíme účelnost zavedení tramvajové dopravy do bohnického sídliště, když už ho kvůli trestuhodným chybám politiků z Prahy 8 minulo metro. Podpoříme novou tramvajovou trať mezi zastávkou Vozovna Kobylisy a Dolními Chabry. Právě u této městské části by mohla vzniknout přestupní zastávka z automobilů na veřejnou doprav, čímž by se snížilo zatížení severní části Prahy 8 automobilovou dopravou. Bezbariérové přímé spojení severu Prahy 8 s centrem města je důležité mj. pro osoby se sníženou pohyblivostí.
 • Kde to bude užitečné s ohledem na počet cestujících, tam budeme žádat vznik nové zastávky MHD. Ty však nesmí jít na úkor rychlosti veřejné dopravy. Budeme usilovat o zkrácení intervalu tramvají a autobusů na trasách, kde už je dnes přetlak cestujících.
 • Budeme trvat na více nočních spojích, přičemž upřednostňujeme povrchovou dopravu před metrem (více zastávek, více míst, které obslouží). Toto platí zejména o páteční a sobotní noci.
 • Jednoznačně podpoříme ozelenění tramvajových tratí trávou nebo sukulenty, případně též osázení okrajů tratí stromořadím. To přinese méně hluku a prachu.
 • Vlakové tratě jsou zdrojem hluku. Budeme prosazovat takovou úpravu tratí, aby z nich vycházelo méně hluku a přitom aby netvořily optickou bariéru a cizorodý prvek v městě.
 • Budeme žádat rychlou rekonstrukci Libeňského mostu, bez kterého by Libeň zůstala odříznutá od druhé strany Vltavy. Obnovu potřebují taky zanedbané tramvajové trati na Palmovce, u Kříže, Vosmíkových, na Stírce a u Invalidovny.
 • Budeme žádat magistrát o maximální příděl peněz z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz veřejné hromadné dopravy a budeme důsledně dohlížet na správné hospodaření dopravního podniku, aby byly peníze využity účelně.
 • Podporujeme společný dopravní integrovaný systém Prahy a Středočeského kraje, tzv. metropolitní dopravu. Systém jedna síť, jedna jízdenka, jeden tarif = vede k  větší přehlednosti, levnějšímu cestování pro mimopražské občany, kteří následně více využívají hromadnou dopravu a nezahlcují Prahu osobními vozy.
 • Jsme pro další zavádění inteligentních světelných křižovatek, které umí dát přednost tramvajím a autobusům a urychlit tak cestování MHD.
 • Budeme po dopravním podniku a magistrátu požadovat komplexní bezbariérovost veřejné dopravy – jak z hlediska používaných vozů, tak na zastávkách.
 • Budeme požadovat po magistrátu, Středočeském kraji a organizátorovi veřejné dopravy ROPID, aby urychlili přípravu přestupních bodů z automobilů na veřejnou dopravu (ideálně parkovišti P+R (park and ride) za hranicemi Prahy na vlakových tratích a významných autobusových linkách).
 • Podporujeme návrat trolejbusů do pražských ulic, případně elektrobusů, pokud bude jejich provoz ekonomický. Vozidla na elektřinu jsou tichá, ekologická a náklady na vznik takových linek jsou mnohem nižší než v případě tramvají. Takové řešení navrhujeme třeba pro spojení bohnického sídliště s centrem města, pokud by se město nerozhodlo vybudovat zde tramvajovou trať.

 Kultura, sport a sousedská spolupráce

Sochy, mozaiky a malby jakou součást moderního města. Procenta na umělecká díla v každé veřejné investici. Farmářské a bleší trhy i stálá tržnice na nákup zboží od českých farmářů. Zahrádkářské kolonie, komunitní zahrady a živé vnitrobloky jsou přirozenou součástí města. Sport jako přirozená součást dětství i dospělosti – s  podporou radnice a bez závislosti na penězích z  hazardu. Venkovní posilovny pro dospělé, fit hřiště pro seniory. 

 • Budeme dbát na to, aby se plastika, mozaika, muralart nebo umělecké grafitti na určených místech stalo běžnou součástí naší městské části. Podpoříme také opravy a rekonstrukce stávajících uměleckých děl a budov. Jedno až dvě procenta z rozpočtu každé veřejné stavby na území Prahy 8 půjdou na její doplnění uměleckými díly prostřednictvím soutěží.
 • Zachováme a opravíme plastiky a fontány, které vznikly zejména na sídlištích během minulých desetiletí.
 • Otevřeme parky a další veřejné prostory pro kulturu, fotografické, sochařské  výstavy, filmové projekce atd.
 • Budeme podporovat stávající veřejné knihovny a jejich komunitní aktivity. Pokud občané projeví zájem o vznik nové pobočky, budeme o tom jednat s Městskou knihovnou. Nadále budeme podporovat existenci bibliobusů.
 • Praha 8 vstoupí do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a začne důsledně obnovovat památkovou zónu v Karlíně a v Bohnicích. Budeme usilovat o získání peněz na rekonstrukci zóny ze státních, městských a evropských zdrojů.
 • Budeme tvrdě vyjednávat s majitelem Paláce Svět o jeho rekonstrukci. Stejný postup uplatníme i u dalších majitelů památek, kteří se o objekty s  historickou a uměleckou hodnotu nestarají.
 • Budeme se podílet na akcích popularizujících památky u široké veřejnosti (Dny evropského dědictví, Noc kostelů…).
 • Budeme spravedlivě podporovat sportovní kluby a sportovní organizace, zejména na ty, které se zaměřují na děti, mládež, hendikepované a integraci cizinců nebo sociálně vyloučených. Najdeme jiné zdroje než příjmy z hazardu, protože tvrdíme, že umělé vytvoření závislosti amatérského sportu na hazardu je z principu špatné a nemorální.
 • Podpoříme jak vrcholový sport, tak menší kluby. Zvláštní důraz budeme klást na podporu menšinových druhů sportu, ve kterých kluby a jednotlivci z Osmičky vynikají.
 • Přispějeme na materiální vybavení klubů, mj. na bezpečné branky pro fotbalová hřiště.
 • Zřídíme minimálně jeden venkovní sportovně-relaxační areál zaměřený jak na dětské hry, tak na sport dospívajících a dospělých. Nezapomeneme na prostor pro skateboardisty, bruslaře či jezdce na koloběžkách. Vedle toho budeme nadále rozvíjet stávající síť drobnějších hřišť a plácků pro míčové hry.
 • Budeme podporovat budování in-line drah.
 • Na území městské části zřídíme venkovní posilovny pro seniory.
 • Zvýšíme fyzickou výkonnost obyvatel Osmičky vznikem sítě “hřišť pro dospělé” – venkovních posiloven, hřišť pro cvičení s vlastní tělesnou vahou a prostorů pro skupinové cvičení, taj-či apod.
 • Budeme usilovat o to, aby se radnice po letech ignorování občanské společnosti začala bavit s těmi, kteří mají co říct k její budoucnosti. Tento dialog musí probíhat bez ohledu na jejich politické, náboženské či jiné přesvědčení.
 • Budeme dále podporovat komunitní život v Praze 8 mimo jiné formou symbolické adopce laviček, stromů, truhlíků a záhonů květin apod.
 • Prostřednictvím grantového systému budeme podporovat kulturu, sport a péči o životní prostředí.  Tyto peníze nebudou pocházet z příjmů z hazardu.
 • Zřídíme systém mikrograntů, jejichž prostřednictvím budeme podporovat občanské projekty zaměřené na obnovu veřejných prostor nebo na pronikání uměleckých děl do ulic a na náměstí.
 • Budeme podporovat existenci stávajících zahrádkářských kolonií a navrhneme vznik nových v místech, kde o ně bude zájem. Podporovat budeme zejména takové nové kolonie, které budou mít komunitní charakter. Zahrádky jsou pro obec nejlevnější druh zeleně, navíc nabízejí městským dětem unikátní kontakt s přírodou. Zisky z pronájmu půdy pod zahrádkami využijeme k investicím do těchto kolonií. Podpoříme činnost policie, která bude dohlížet na bezpečnost osob a majetku v koloniích.
 • Podpoříme rozvoj komunitních zahrad, živých vnitrobloků, zelených střech místo betonu a asfaltu.
 • Nadále budeme rozvíjet farmářské trhy a zvážíme vznik trvalé tržnice na území Prahy 8 – tedy místa, kde si bude možné koupit čerstvé ovoce a zeleninu od českých farmářů. Zavedeme veřejnou diskusi ke vzniku blešího trhu a v případě zájmu občanů tento projekt podpoříme.
 • Na základě veřejné debaty s občany navrhneme pojmenování nových ulic, náměstí, parků a dalších veřejných budov a prostranství podle významných osob, které měly vztah k Praze 8.
 • Zřídíme institut čestného občanství, v rámci kterého oceníme významné osobnosti spojené s Prahou 8.

Majetek, byty, nebytové prostory, fondy EU a podpora podnikání

Nemovitý majetek je dlouhodobá jistota obce a takto je s ním třeba zacházet. Obecní budovy dostanou sluneční panely na ohřev vody i na výrobu elektřiny, čímž snížíme náklady obce. Nová radnice na Palmovce projde hloubkovým auditem, na jehož základě rozhodneme o její budoucnosti. Graffiti program – pro majitele budov a bytová družstva ochranný nátěr na fasády, pro streetartové umělce plochy pro volné malování. Členové bytových družstev a SVJ dostanou bezplatné poradenství. 

 • Dokončíme privatizaci bytů v rozsahu schváleném předchozí politickou reprezentací.
 • Zastavíme další výprodej majetku obce. Uděláme hloubkový audit současného movitého a nemovitého majetku městské části. Určíme dlouhodobější strategii v nakládání s majetkem, zejména priority v nákupu soukromých (často restituovaných) pozemků využívaných jako veřejná zeleň.
 • Budeme jednat s Pozemkovým fondem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalšími orgány státu o převodu státních pozemků na městskou část. Cílem tohoto opatření bude zlepšení péče o dnes zanedbané plochy, které se často mění v neřízené skládky odpadů.
 • Zachováme současnou síť obecních nebytových prostor, abychom mohli ovlivňovat nabídku potřebných služeb. S družstvy a s SVJ, v jejichž budovách jsou obecní nebytové prostory, budeme jednat o úpravě jejich provozu tak, aby obyvatele co nejméně obtěžoval a přinášel jim také výhody.
 • Budeme modernizovat budovy v obecním vlastnictví tak, abychom snížili jejich energetickou náročnost. Nejde jen o zateplování fasád, ale o celkový energetický management, jímž lze zajistit až 70% snížení spotřeby energií a úsporu nákladů.
 • Kde to bude možné, tam nainstalujeme sluneční panely na výrobu elektřiny a ohřev teplé vody. Zavedeme systém sběru dešťové vody v obecních budovách, která bude využívána např. pro zálivku školních zahrad.
 • Na modernizaci budov budeme aktivně usilovat o získání maxima finančních prostředků z evropských fondů.
 • Problematický projekt nové radnice na Palmovce podrobíme hloubkovému auditu. Na jeho základě se rozhodneme, jestli má smysl stavbu dokončit nebo jestli náklady budou tak enormní, že bude potřeba přistoupit na jiné řešení.
 • Budeme hledat budoucnost pro obecní nákupní centrum Drahaň v Čimicích, které je nyní ve špatném technickém stavu a prakticky bez využití.
 • Vytvoříme grantový systém na ochranu fasád ničených graffiti a vandaly (zejména na území památkové zóny). A podpoříme profesionální muralartové a streetartové umělce, kteří obcí vybrané fasády a další architektonické prvky vyzdobí. Založíme legální sprejerské stěny.
 • Podpoříme sociální podnikání jako prostředek pro zaměstnávání lidí s hendikepem a také jako způsob podpory návratu obtížně zaměstnatelných osob na trh práce v rámci modelu prostupného zaměstnávání.
 • Nabídneme bezplatné poradenství pro občany, družstva a SVJ v oblasti investic, správy družstva apod. Zřídíme na radnici funkci nezávislého arbitra pro komunikaci mezi nájemníky či členy bytových družstev a představenstvy BD. Členové bytových družstev jsou častokrát rukojmím jejich nekompetentního a neprůhledného vedení.
 • Obecní firma IPODEC musí ukázat lepší tvář obyvatelům Střížkova. Není možné, aby se obecní podnik choval vůči svému okolí jako dravý podnikatel bez ohledu na zájmy místní komunity. Dokud bude firma sídlit v Bešťákově ulici, musí svůj provoz podřídit požadavkům občanů na klid.

Školy, školky, volný čas dětí a mládeže

Školy jako centra komunitního života každé čtvrti. Žákovské parlamenty jako základ demokracie ve školách. Podpoříme výchovu dětí k fyzické zdatnosti, zručnosti a ke kladnému vztahu k přírodě. Bezplatná výuka angličtiny ve školkách. Podpora lesním školkám, montessori a dalším alternativám.

 • Zajistíme vytvoření nových míst pro děti v mateřských školkách a v základních školách. Na školku má právo každé dítě z Prahy 8. Podpoříme lesní školky.
 • Podpoříme stěhování středních a vysokých škol na území Prahy 8. Studentský život oživuje čtvrti, ve kterých školy sídlí, a přináší jim novou energii. Rádi uvítáme např. Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v budově staré Invalidovny.
 • Jednoznačnou podporu mají smysluplné školy, které fungují jako komunitní centrum své čtvrti. Tedy ty, které jsou i po skončení vyučování zapojené do místní komunity – otevřené pro volnočasové aktivity dětí i po vyučování, umožňující další vzdělávání dospělých a poskytujících místo pro kulturní akce.
 • Budeme podporovat komplexní preventivní programy ve školách zřizovaných městskou částí. Aktivně podpoříme školy v boji proti šikaně a ve vytváření pozitivní atmosféry ve školách.
 • Zasadíme se o růst počítačové gramotnosti mezi žáky a žákyněmi našich škol, budeme pracovat na jejich ochraně před kyberšikanou a jinými negativními jevy pocházejícími z počítačových sítí.
 • Podpoříme demokratizaci škol vznikem školních žákovských parlamentů.
 • Podpoříme vznik a existenci poradenských pracovišť ve školách (pozice školních psychologů a speciálních pedagogů, asistentů pedagoga) a zasadíme se o zlepšení spolupráce s poradnami.
 • Zapojíme umělecké školy do kulturního života Prahy 8.
 • Podporujeme modely výuky ve školkách a školách, která jsou dnes vnímány jako alternativní – montessori, waldorfské apod. Zahájíme debatu o zřízení obecní školky s tímto typem výuky.
 • Budeme podporovat zájmové a neformální vzdělávání všech dětí. Zaměříme se zejména na podporu fyzické zdatnosti a zručnosti dětí. Důlěžitý pro nás je i kontakt městských dětí s přírodou – proto podpoříme kontakty škol a komunitních zahrad nebo zřizování drobných školních farem pro chov zvířat.
 • Ve spolupráci se školami nastavíme systém hodnocení kvality vzdělávání, který nebude represivní, ale bude pomáhat školám v jejich dalším rozvoji.
 • Budeme prosazovat začleňování hendikepovaných dětí do předškolních a školních zařízení – ať už stavebními úpravami škol nebo prostřednictvím asistenta.
 • Podpoříme pomocí grantů bezplatnou výuku angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni základních škol v Praze 8.
 • Budeme školám pomáhat se psaním žádostí o granty z města a EU.
 • Pomůžeme pedagogickým pracovníkům při osvojování si moderních (aktivizačních) metod výuky, v práci s dynamikou skupiny a základech pedagogické diagnostiky.
 • Podpoříme sokolské organizace, skauty, pionýry, turistické spolky a další organizace, které se starají o smysluplné trávení volného času dětí a mládeže. Tyto organizace nyní díky příchodu silných ročníků nemají dost míst pro všechny zájemce. Budeme podporovat dobrovolnickou práci, jejímž cílem bude práce s dětmi a mládeží.

Otevřený úřad, transparentní správa a boj proti korupci

Poradní a závazná referenda o důležitých otázkách. Vytvoříme mapu korupčních rizik a etický kodex zastupitele a úředníka. “Elektronická stopa” zastupitelů na webu. Nový přístup ve vztahu občan–úřad díky Agendě 21. OpenSource programy ušetří peníze nás všech. Výběrová řízení pod drobnohledem občanů. Pojízdný úřad pro seniory a hendikepované.

 • K zásadním otázkám budeme prosazovat místní referenda. Občané budou mít (přímo nebo prostřednictvím zástupce veřejnosti) přístup na jednání komisí, výborů, expertních skupin či komisí pro výběrová řízení.
 • Zřídíme službu Pojízdného úřadu pro seniory nebo pro nemohoucí.
 • Úředníci budou proškoleni, jak otevřeně a férově jednat s občany o otázkách územního rozvoje, ve stavebním řízení nebo při debatách v souvislosti s péčí o zeleň.
 • Praha 8 vstoupí do Národní sítě zdravých měst, přijme pravidla dlouhodobě udržitelného rozvoje a bude je uplatňovat v každodenní praxi. Tzv. Agenda 21 bude součástí běžného fungování úřadu. Zpracujeme dlouhodobý strategický plán obce. Zvážíme certifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, případně jiné metody certifikace kvality ve veřejné správě.
 • Prosadíme reorganizaci úřadu směrem k větší efektivitě a standardu poskytovaných služeb. Současná struktura s dvěma desítkami odborů je drahá a nefunkční. Provedeme personální audit s cílem snížit počet úředníků, protože MČ má jeden z nejvyšších počtů úředníků na 1 obyvatele. Snížíme počet úředníků zařazených do úřadu městské části, zejména těch ve vedoucích funkcích.
 • Budeme dbát na maximální otevřenost úřadu občanům. Informace, které je možné uveřejnit, automaticky uveřejníme, aby se občané nemuseli svých práv domáhat složitě na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací zajistíme, aby byl úřad přátelský a informaci se skutečně snažil poskytnout a nehledal důvody, proč ji poskytnout nelze.
 • Úřad musí jít příkladem v šetrném využívání energií, ochraně životního prostředí, zaměstnávání osob s tělesným postižením a v odstraňování bariér.
 • Ve spolupráci s odborníky na protikorupční tematiku zpracujeme mapu korupčních rizik a schválíme Strategii boje proti korupci MČ Praha 8, kterou se budeme také řídit.
 • Budeme zveřejňovat výsledky výběrových řízení včetně rodných listů zakázek a smluv.
 • Při zadávání veřejných zakázek upřednostníme řádná otevřená výběrová řízení.
 • Smlouvy budeme uveřejňovat v rejstříku smluv.
 • Vyhlášení a výsledky veřejných zakázek budeme zveřejňovat na webu, na sociálních médiích a v radničním měsíčníku
 • Ve výběrových řízeních vedle nejnižší ceny uplatníme také hlediska ekologická a sociální. Běžný bude nákup zboží od organizací umožňujících zaměstnávání osob hendikepovaným nebo jinak znevýhodněných. Budeme usilovat o statut fairtraidové obce – budeme tedy nakupovat například kávu nebo čaj od dodavatelů, kteří nevykořisťují zemědělce v zemích původu zboží.
 • Podklady pro jednání zastupitelstva a další dokumety budeme poskytovat ve formátu a formě, která bude umožňovat vyhledávání ve strojově i lidsky čitelné formě. Web bude zveřejňován pod licencí Creative Commons.
 • Pokud to bude pro obec výhodnějí, zavedeme OpenSource systémy do fungování radnice. Prosadíme jasná pravidla nákupu výpočetní techniky a software, která je dnes nakupovaná bez koncepce.
 • Provedeme přestavbu webových stránek s cílem co nejvíce zjednodušit přístup občanů k informacím jak z volených orgánů, tak z odborů úřadu.
 • Občany budeme informovat prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Zaměříme se na SMS, MMS, sociální sítě apod.
 • Zajistíme přímé přenosy ze zastupitelstva a budeme zveřejňovat záznamy z veřejných schůzí.
 • Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva a rady MČ budeme uveřejňovat na webu radnice několik dní před jednáním.
 • Pořídíme elektronické hlasovací zařízení pro jednání zastupitelstva a rady. Hlasování rady a zastupitelstva bude jmenovitě zaznamenáno, aby bylo možno v případě potřeby dohledat osobní odpovědnost jednotlivých osob. Na webu bude snadno dohledatelná “elektronická stopa” každého zastupitele.
 • Zajistíme, aby zápisy z jednání komisí byly veřejné na webu. Zajistíme důslednou archivaci podkladů pro jednání rady, zastupitelstva a komisí v elektronické podobě a to i na webu.

Sociální politika, zdravotnictví, senioři

Otevřeme otázku výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny a ústupových malometrážních bytů pro seniory. Podpoříme aktivní a pozitivní mezigenerační vztahy. Je nebezpečné, pokud obec podporuje vznik sociálních ghett. Místo ubytoven budeme osoby s problémem integrovat do běžné společnosti. Lidé bez přístřeší potřebují pomoc, ne odsun, který přesune problém do sousední čtvrti. Různorodé programy aktivního stáří pro každého obyvatele Osmičky v důchodovém věku.

 • Připravíme koncepci rozvoje nájemních bytů, které budou mít charakter sociálního bydlení. Prosadíme zřízení startovacích bytů pro mladé rodiny a ústupových malometrážních bytů pro seniory.
 • Zavedeme koncepci sociálního bydlení a tím zvýšíme dostupnost důstojného bydlení pro potřebné, pro mladé rodiny, sociálně slabé, děti propuštěné z dětských domovů, neúplné rodiny po rozvodu, lidi s postižením nebo seniory.
 • Zasadíme se o výstavbu domu, ve kterém bude část bytů vyhrazena na ubytování osob se zdravotním hendikepem. Budeme bránit vzniku sociálních ghett.
 • Nepodporujeme výstavbu a provoz ubytoven, které odsouvají osoby v problémech z většinové společnosti. Naopak zahájíme debatu o výstavě sociálních bytů, které budou začleněny do běžné zástavby. Sociální a startovací byty budou mít snížené nájemné.
 • Budeme aktivně řešit problematiku osob bez přístřeší, aby se těmto osobám dostalo pomoci a zároveň se tím výrazně zlepšila bezpečnostní situace v některých lokalitách naší městské části. Přesouvání problémů do jiných městských částí vyháněním těchto osob k ničemu nevede, protože problém se neřeší a vždy se vrací jako bumerang. Do této pomoci zapojíme odborníky na danou problematiku, a to zejména z neziskového sektoru.
 • Seniorům a hendikepovaným zajistíme bezplatný dovoz léků do domu.
 • Podpoříme financování kurzů sebeobrany zejména pro ženy a seniory nebo kurzů v oblasti prevence bezpečnosti.
 • Budeme podporovat poskytovatele sociálních služeb na území MČ.
 • Budeme podporovat vznik nízkoprahových klubů.
 • Bude probíhat spolupráce s  terénními pracovníky a neziskovkami při prevenci a řešení důsledků kriminalitiy, drogových závislostí a tzv. bezdomovectví.
 • Upřednostňujeme péči o seniory v jejich domácím prostředí. V sociální oblasti preferujeme ambulantní služby.
 • Podpoříme vznik hospicu a aktivity spolků, které poskytují paliativní péči.
 • Kde to půjde, pokusíme se odstraňovat umělé bariéry mezi generacemi. Na základě zkušeností ze severských zemí zkusíme zřídit společný provoz předškolního zařízení a domu pro seniory. Také dalšími cestami budeme posilovat vztahy mezi mladšími a staršími.
 • Podpoříme programy „aktivního stáří“ a univerzitu třetího věku, chceme seniory plně zapojit do společenského života v Praze 8 (výstavy fotografií staré Prahy, filmové večery, poznávací programy, vycházky apod.).
 • Hustší síť veřejné dopravy umožní seniorů, hendikepovaným i dětem dopravovat se bez problémů po Praze 8.

Ekonomika, rozpočet a investice

Svoboda informací o podnikání obecních firem. Občané mají právo utvářet investiční plány obce (participativní rozpočet). Více peněz z magistrátu a EU. Rozklikávací rozpočet a závěrka až na úroveň položek na faktuře. Audity na všechny aktivity radnice z poslední doby. Trestní oznámení na současné radní, pokud najdeme důkazy o záměrném poškozování obce.

 • Prosadíme forenzní audit u významných výdajů za posledních 8 let,
 • Prosadíme forenzní audit v a. s. Centrum Palmovka, kterou prochází značné sumy z privatizace bytů. Zvážíme také zrušení této společnosti v případě, že analýzou zjistíme nevýhodnost její existence pro MČ.
 • Organizace Prahy 8 dnes často brání přístupu k informacím, protože tvrdí, že nejsou povinné odpovídat na dotazy podle zákona 106/1999. V orgánech společností prosadíme, aby se dobrovolně přihlásily k povinnosti informovat veřejnost.
 • V posledních letech radnice jednala na hraně – a podle našeho názoru i za hranou zákona. Na radnici byla podána trestní oznámení i podněty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud zjistíme, že někteří politici vědomě jednali v rozporu se zájmy obce a způsobili jí svým jednáním škodu, podáme žalobu o náhradu škody.
 • Již ve fázi přípravy rozpočtu zapojíme co nejvíce občany, umožníme občanům účast na tvorbě (participaci) investiční části rozpočtu.
 • Budeme aktivně jednat s magistrátem, aby městská část získala větší množství peněz u rozpočtu. Zcela zásadně se musí zvýšit investice MHMP a jeho organizací (Technická správa komunikací, Pražská vodárenská společnost, dopravní podnik…) do chodníků, tratí a sítí, které mají v Praze 8.
 • O dotace z fondů EU budeme žádat mnohem častěji než nyní. Je absurdní si nechat si utíkat peníze na rozvoj. Při žádostech o “evropské peníze” pomůžeme i našim školám a dalším zřízeným organizacím.
 • Rozpočet bude napsaný takovým jazykem, který bude srozumitelný i laikům. Umožníme tak kontrolu a nebudeme maskovat výdaje nesrozumitelnými formulacemi tak, jak je to dnes běžné.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet na webu a obdobně přehlednou účetní závěrku. Rozklikávat půjde až do úrovně jednotlivých položek na faktuře (viz rozpočet Nového Města na Moravě – http://rozpocet.nmnm.cz ). Toto opatření bude užitečné jak pro občany, tak pro samotné úředníky.
 • Budeme prosazovat centrální nákup (a to i pro příspěvkové organizace) a elektronické aukce, které zlevní provoz úřadu.
 • U investičních projektů budeme požadovat studie proveditelnosti, které budou samozřejmě veřejně přístupné.