20. 9. 2019

Územní komise Prahy 8 dvanáctého září 2019 kvůli neusnášeníschopnosti pouze neformálně projednala 13 návrhů na změnu stávajícího územního plánu. Již 25. září se pak o těchto návrzích má hlasovat na zastupitelstvu Prahy 8. To vše bez jakékoliv veřejné debaty s občany. Tyto změny jsou utvořené narychlo, protože radní Hlavního města Prahy Petr Hlaváček stanovil hranici konce září, po které již žádné změny stávajícího plánu nebude chtít v zastupitelstvu tzv. Velké Prahy projednat. Nehledě na věcný obsah změn je takovýto ukvapený a poněkud utajený způsob nešťastný a nepřispívá ke kvalitě naší demokracie. Občané musejí mít reálnou a snadnou možnost promlouvat do toho, co se v místech, kde bydlí, s územím děje, a tato možnost jim tentokrát nebyla poskytnuta. Celých 108 stran, které navržené změny popisují, je k zobrazení na tomto odkazu.

Ale i některé konkrétní změny jsou podezřelé. Prvním z nich je záměr Bohnice – Na Pískovně (zobrazen výše). Podle návrhu se zde má navýšit koeficient zástavby a měla by zde tedy vzniknout mohutnější zástavba (pozemek je v součanosti tzn. OB-B a je navrženo OB-D, tzn. zástavba je zde již nyní možná), protože je to prý vhodné pro dominantu. Domníváme se, že toto území je příliš odlehlé a špatně dopravně dostupné pro intenzifikaci zástavby. Jedinou útěchou je, že pozemek se alespoň nachází ve vlastnictví Prahy.

Hned vedle se pak navrhuje na pozemku nechvalně známého developera Ekospol, který svá území jen těží a rád staví uprostřed polí, změnit funkční využití z orné půdy na místo, kde se může stavět. Takovýto milionový dáreček developerovi by jej jistě potěšil!

Dalším záměrem je „Přeskupení ploch u zastávky sídliště Kobylisy“, kde dochází k velkému navýšení plochy, kde je možné stavět, s poněkud komickým odůvodněním, že by došlo k „odclonění obytných bloků od
hlučné páteřní komunikace“. Možná by bylo jednodušší v místě zasadit více stromů. Celý pozemek je ve vlastnictví firmy Kubicom Vršní s.r.o.

Dalším záměrem je Doplnění bloku u zastávky Kobylisy, který spočívá v zástavbě dnešní plochy, která prý představuje neplnohodnotné veřejné prostranství. Jako Zelení souhlasíme, že je lepší stavět u metra než uprostřed polí s tou výhradou, že v takovém případě je třeba co nejvíce snížit počet parkovacích míst, aby snadná dostupnost veřejnou dopravou byla co nejlépe využita. Pozemek je navíc ve veřejném vlastnictví. Domníváme se ale, že prostor křižovatky před pozemkem je příliš dedikovaný automobilově dopravě a zasloužil by přestavět. Zástavba by zde současnou situaci zafixovala patrně již na vždy, a proto je nyní tato změna plánu předčasná, ať už je či není pravda, že toto prostranství jako park sloužit nemůže.

Dalším záměrem je Navýšení koeficientu využití Kotelny Liberecká. Pozemek je ve vlastnictví firmy PT měření, a.s., která je navzdory slovům „Pražská teplárenská“, ke kterým odkazuje zkratka „PT“, obyčejným developerem. Tomu by se jistě takový dáreček líbil. Co by z toho mělo ale město je zcela nejasné. Zde podobně jako u záměru, který se týkal společnosti Ekospol, docházíme k obecnému problému, že v případě navýšení kódu využití území se cena pozemku jeho vlastníkovi často i násobně zvýší, ale obci z toho žádný přímý benefit nevzniká. K takovým změnám by podle nás tedy mělo docházet jen po dohodě s vlastníkem, která by specifikovala, k čemu zvýšený potenciál použije a co z toho městská část bude mít. Lze si například představit, že by soukromí developeři část takto vzniklého bytového fondu pak darovali Praze – plánovací smlouvy je třeba více využívat.

Dále je navrženo k projednání několik změn územního plánu na základě podkladové studie: Bohnice – Farnost, Zenklova/VosmíkovýchProseckáProsecká u MOLabuťka a rozšíření záměru na Košince. Jedná se převážně o oblast tzv. brownfields, které si transformaci zaslouží.  Územní studie jako koncepční způsob, jak se rozhodnout, jak s daným územím naložit, podporujeme. Domníváme se ale, že by nejprve měly tyto studie za účasti vzniknout a až pak na jejich základě může být územní plán měněn. Nynější návrhy jsou tak poněkud zajíci v pytli a je otázka, zda je opravdu nutné se zadáním změn tak spěchat a nepočkat si na nový Metropolitní plán. Srovnání s tím, jaký stav v daných místech navrhuje ten ostatně v podkladech trestuhodně chybí. Zvýšenou pozornost je pak třeba věnovat ochraně zahrádkářské osadě na Labuťce, přičemž tento požadavek v zadání změny bohužel chybí

Jako Zelení všechny výše uvedené změny nepodpoříme už jen z toho důvodu, že jejich projednání je příliš rychlé.